quang cao

tài liệu mác lênin 2 nè!

Thảo luận trong 'LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ' bắt đầu bởi mithu.vcu, 8/5/10.

Lượt xem: 13530

 1. mithu.vcu

  mithu.vcu New Member

  Đề :
  Câu 1: trình bày điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá. phân tích ý ngĩa thực tiễn của việc ngiên cứu này vs nên pt? của kinh tế thị trg` hàng hoá ở Việt Nam
  câu 2: Phân tích thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản. Nhữg nhân tố ảnh hưỏng đến quy mô tích luỹ tư bản
  Câu 3: phân tích mục tiêu, động lực và nội dung của CM XHCN


  Đề :
  Câu 1: Hàng hóa là gì? phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và mối quan hệ giữa hai thuộc tính đó.

  Câu 2: Phân tích mâu thuẫn công thức chung của chủ nghĩ tư bản?

  Câu 3: Nêu những điều kiện khách quan của các nhà triết học tiến bộ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân


  đề 13:
  câu 1: Vì sao nói trong thơi kì quá độ từ CNTB lên CNXH đặc điểm của nền kt là nền kt có nhiều thành phần ?liên hệ thực tế ở VN
  câu 2:nêu bản chất và hình thức biểu hiện của CNTB độc quyền nhà nước
  câu3:nền VHXHCN là gì ?vì sao phương thức xây dựng nền VHXHCN là việc kế thừa nhưnhx giấ trị trong di sản văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lọc văn hóa tinh hoa của nhân loại ?liên hệ thực tế ở VN


  đề 1:
  Câu 1: trình bày điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá. phân tích ý ngĩa thực tiễn của việc ngiên cứu này vs nên pt? của kinh tế thị trg` hàng hoá ở Việt Nam
  câu 2: Phân tích thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản. Nhữg nhân tố ảnh hưỏng đến quy mô tích luỹ tư bản
  Câu 3: phân tích mục tiêu, động lực và nội dung của CM XHCN


  de thi ngay 18/6
  1. Phan tich dieu kien xuat hien san xuat hang hoa. Y nghia cua viec nghien cuu dieu nay...........
  2. Phan tich thuc chat cua tich luy tu ban... Cac yeu to anh huong den quy mo tich luu

  3, Muc tieu, dong co và noi dung cua cach mang xa hoi chu nghia


  Đề 4(khoa B)
  1.giá cả là gì? tại sao trên thị trường giá cả hàng hoá thường xuyên biến độnggia
  2.giải thích quá trình hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất trong CNTB
  3.trình bày khái niệm và phân tích nguyên nhân của cm XHCN?phân tích nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cm XHCN?
  ko biết có lớp nào thi đề này chưa nhỉ???

  đề 10:
  câu 1: bản chất của tiền tệ? nêu các chức năng của tiền tệ?
  câu 2: thế nào là tư bản bất biến(TBBB), tư bản khả biến(TBKB), tư bản lưu động, tư bản cố định. Trình bày cơ sở của sự phân chia và ý nghĩa của sự phân chia thành các tư bản đó?
  câu 3: thế nào là dân chủ và nên dân chủ? cho ví dụ minh họa.
  Đề 17.
  Câu 1
  K/N tích tụ tập trung tư bản. Vì sao nói tích lũy tư bản tăng làm tích tụ và tập trung tư bản cũng tang
  Câu 2
  Nêu đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với quá trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở việt nam
  Câu 3
  Xuất khẩu tư bản là gì. So sánh xuất khẩu tư bản và xuất khẩu hàng hóa. Biểu hiện mới của xuất khẩu tư bản hiện nay


  đề 18:ngày 16/6 của khoa H:

  câu 1:Vì sao nói tiền tệ là sản phẩm của sự phát triển biện chứng của sản xuất và trao đổi hàng hóa?

  câu 2:phân biệt địa tô chênh lệch I,II,địa tô tuyệt đối?phân tích quá trình hình thành địa tô tuyệt đối? VD minh họa?

  câu 3:phân tích những thành tựu nổi bật của CNXH hiện thực trên thế giới?


  Đề 11
  Câu 1 (4d):
  Việc chiếm đoạt giá trị thặng dư dưới CNTB có tuân theo quy luật giá trị k? Tại sao? Lấy ví dụ minh họa

  Câu 2(3d):
  Tại sao nói: CNTB độc quyền là giai đoạn phát triển theo quy luật của CNTB tự do cạnh tranh

  Câu 3(3d):
  Nêu đặc trưng của nền dân chủ XHCN? Đặc trưng đó được thể hiện ở Việt Nam ntn?

  ĐỀ6:
  Câu1:Vì sao nói trong quá trình tích lũy TB,TB ko những tăng lên về quy mô mà còn ko ngừng biến đổi về kết cấu?Vd minh họa
  Câu2:pT vai trò của ĐCS trong quá trình thực hiện SMLS của GCCN
  Câu3:pT những biểu hiện mới của những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB ĐQ
  ĐỀ 14:
  Câu1:Nhà TB thương nghiệp có cần phải bán hàng hóa cao hơn giá trị ko?Vì sao?VD minh họa
  Câu2:Tại sao nói XKTB là đặc điểm ktế cơ bản của CNTB ĐQ.So sánh XKTB và XKHH
  Câu3: ĐẶc trưng của nền văn hoá XHCN. Vsao phải xd nền vh xhcn?Liên hệ VN  đề 9:
  câu 1:nội dung tác dụng của quy luật giá trị? tác dụng nghiên cứu vấn đề này ở việt nam?
  câu 2:giá trị thặng dư là gì , khối lượng và tỷ suất giá trị thặng dư? nêu 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? ý nghĩa việc nghiên cứu ?
  câu 3: phân tích tính tất yếu phải xây dựng nhà nước XHCN? vận dụng vào việt nam?
  lớp mình còn đề 1 và đề 8 nữa nhưng mà mìn chỉ biết 1 số câu trong 2 đề đấy là:
  1. mục tiêu động lực và nội dung của CMXHCN?
  2.điều kiện hình thành sản xuất hàng hoá ......
  3. bản chất động lực tích luỹ tư bản.  đè Triết 2 của lhoa E là:
  1. Có phải tư bản thương nghiệp bán hàng hóa cao hơn giá trị của hàng hóa để thu lợi nhuận? Giải thích? cho v í dụ minh hoạ.
  2. Tại sao nói xuất khẩu tư bản là biểu hiện đặc trưng của CNTBĐQ? phan biệt XKhẩu tư bản với xuất khẩu hàng hoá?
  3.ĐẶc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa?liên hệ với VNam? cau này còn một ý nũa nhưng tó quên rồi.:-s
  để 8(khá khó):câu 1:thế nào là lượng giá trị?phân tích tác động của năng suất lao động và cường độ lao động với lượng giá trị và lượng hàng hoá?
  câu 2:phân tích tính tất yếu và đặc điểm của việc đi từ thời kì quá độ lên CNXH? vận dụng vào thời kì quá độ ở việt nam?
  câu 3:Nêu lên mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh tự do trong thời kì TBĐQ?phân tích sự biểu hiện của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư ở thời kì TBDQ


  đề 12 ( thi ngày 23/6 của khoa D hum y' thi đề 7 nữa nhưng đề ấy đc post rùi nên tớ ko post lại nữa)
  Câu 1 : Tính tuần hoàn và chu chuyển tư bản là gì?Nêu tác dụng và biện pháp để tăng tốc độ chu chuyển tư bản?Ý nghĩa thực tiến trong việc nghiên cứu vấn đề này ???
  Câu 2 : Tại sao nói chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là giai đoan phát triển tất yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền?
  Câu 3 : Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ XHCN?Liên hệ thực tế Việt Nam?


  đề 5 khoa S ngayf 24/6 nhé
  Câu 1 : SẢn xuất hàng hoá là j? nêu đặc trưng của sản xuất hàng hoá? phân biệt kinh tế hàng hoá, kinh tế tự nhiên.
  Câu 2 : Giá trị thặng dư tương đối, giá trị thặng dư tuyệt đối là j ? tại sao nói giá trị thặng dư siêu nghạch là bién tướng của giá trị thặng dư tương đối và thúc đẩy TBCN fát triển
  Câu 3 : Liên minh giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong cách mạng XHCN


  Đề 7 khoa E:
  Câu 1 :Thế nào là lượng giá trị hàng hóa?Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động và cường độ lao động đối với hàng hóa về mặt giá trị và hiện vật?
  Câu 2:Hãy phân tích tính tất yếu khách quan và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH?Liên hệ với thời kỳ quá độ ở VN?
  Câu 3:Hãy làm rõ mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh trong giai đoạn CNTBDQ?
  Phân tích biểu hiện của quy luật giá trị va quy luật giá trị thăng dưtrong giai đoạn phát triển này của CNTBDQ?


  Ngày 1/6/2009

  Đề 08


  Câu 1 : nêu quan điểm toàn diện?phân tích lý luận của quan điểm toàn diện?
  câu 2 : phân tích mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lãnh tụ trong lịch sử. từ đó liên hệ thực tiễn tới việt nam.

  Đề 17


  Câu 1 : Hãy trình bày nội dung quy luật phủ định của phủ định. Ý nghĩa phương pháp luận và sự vận dụng trong hoạt động thực tiễn.
  Câu 2 : Quan hệ sản xuất là gì? Sự tác động biện chứng giữa 3 mặt của quan hệ sản xuất. Liên hệ với quan hệ sản xuất ở Việt Nam.

  Ngày 2/6/2009

  ĐỀ 13 :


  Câu 1 : Nêu định nghĩa cái chung, cái riêng ? Mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng ? Ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng vào trong thực tiễn đời sống
  Câu 2 : Phương thức sản xuất là gì ? Tại sao nói phương thức sản xuất là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội ?

  ĐỀ 18 :  Câu 1 : Phủ định biện chứng là gì ? Phân tích phủ định biện chứng ? Cho ví dụ.
  Câu 2 : Lực lượng sản xuất là gì ? Vai trò khoa học với sự phát triển của lực lượng sản xuất ? Liên hệ với việc áp dụnh những thành tựu khoa học trong sản xuất của Việt Nam

  Đề 2 :

  Câu 1:Nhận thức lý tính là j?Mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính.Phê phán sai lầm.
  Câu 2:phân tích nội dung quy luật quan hệ sx phù hợp với sự phát triển của lực lượng sx.Sự vận dụng vào quá trình sx ở nước ta.

  Đề 14:

  Câu1 : bản chất ,hiên tượng là j?mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận?sự vận dụng vào thực tiễn???
  Câu2 : tồn tại xã hội là j?vai trò của TTXH vơi YTXH ?ý nghiã của của việc nghiên cứu vấn đề này trong thực tiễn ?

  Đề 12


  Câu 1: Quan điểm phát triển là gì. Trình bày cơ sở lí luận của quan điểm phát triển.
  Câu 2: Ý thức xã hội là gì. Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.Ý nghĩa phương pháp luận và ứng dụng vào thực tiễn

  Ngày 3/6/2009
  Đề 11:

  Câu 1 : phân tích nguyên lý mối liên hệ và ý nghĩa phương pháp luận? liên hệ với quá trình học tâp của sinh viên
  Câu 2 : nêu kết cấu hình thái kinh tê xã hội? vai trò của kiến trúc thượng tầng ( đặc biệt là vai trò của nhà nước ) trong kết cấu đó. liên hệ với chủ nghĩa XH ở thời kì quá độ của Việt Nam

  Đề 3 :

  Câu 1 : Nhận thức là gì? Trình bày con đường phát triển của quá trình nhận thức?
  Câu 2 : Nêu mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.Liên hệ thực tiễn Việt Nam.

  Đề 04

  Câu 1 : Trình bày sự đối lập của CNDV và CNDT trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học. Chỉ ra những hình thức cơ bản cua CNDV?
  Câu 2 : PT mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Liên hệ thực tiễn ở VN.

  Ngày 04/06/2009


  Đề 06:


  Câu 1 : trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vận động.Phê phán các quan điểm sai lầm về vận động trước Mác
  Câu 2 : Hình thái kinh tế-xã hội là gì?Tại sao nói sự thay thế các hình thái ktxh trước hết phải là sự thay thế của các phương thức sx.Cho VD

  Đề 15 :

  Câu 1 : Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng....
  Câu 2 : Vai trò của quần chún nhân dân trong lịch sử.Liên hệ với sự phát triển của nước ta ?

  ĐỀ 19 :

  Câu 1 : nêu mối quan hệ biện chứng của nhận thức và thực tiễn. phương pháp luận, và liên hệ thực tiễn bản thân
  Câu 2 : ý thức xã hội là j? phân tích sự tồn tại độc lập của ý thức xã hôj. phương pháp luận

  Ngày 05/06/2009

  Đề 1 :

  Câu 1: Phân tích n~ điều kiện lịch sử của sự hình thành và phát triển chủ nghĩa Mac

  Câu 2: sản xuất vật chất là j? Tại sao nói sản xuất vật chất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội?

  Ngày 08/06/2009

  Đè 7:

  Câu 1: Ý thức là gì ? Nguồn gốc của ý thức?

  Câu 2 : Nêu quan điểm con người của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phê phán các quan điểm sai lầm về vấn đề này ?


  Ngày 10/6/2009  Đề 10:

  Câu 1.Nêu mối quan hệ biện chứng giữa vật chất,ý thức.Ý nghĩa phương pháp luận.

  Câu 2.Nêu kết cấu hình thái kinh tế xã hội.Vai trò của QHSX trong kết cấu đó.Vai trò của QHSX trong qtrình phát triển ktế xã hội nước ta hiện nay.

  Ngày 11/06/2009

  Đề 16 :

  Câu 1 : nêu nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.ý nghĩa phương pháp luận và ứng dụng vào thực tiễn

  Câu 2:lực lượng sản xuất là gì?vai trò của con người với LLSX?vai trò của con người đối với LLSC ở V.NAM
   
 2. tuti91

  tuti91 New Member

  thank. nhưng tớ tưởng 1 đề có 4 câu mà
   
 3. sutudoden

  sutudoden New Member

  Bạn ơi, những câu hỏi của bạn ở trên có liên quan đến rất nhiều vấn đề mình đang học. Bạn có thể cho mình luôn phần trả lời của những câu hỏi ở trên được không??? Nếu đc thì cám ơn bạn nhiều lắm :D
   
 4. behattieu_91n

  behattieu_91n New Member

  tham quá! tham quá! :D
   
 5. Gấu

  Gấu Guest

  ôi má hỡi ,con học trc quên sau ,mà cũng liên hệ nhìu feets ,mêh co biết je đâyu mà làm ,hịc hịc ,kỳ trc mềnh đc điểm B môn triết ,hi vọng kì này ....điểm A há há há !;))
   
 6. sympas

  sympas New Member

  Nhìu thế này ...chắc chỉ học tủ thui
   
 7. ot'chi'thien

  ot'chi'thien New Member

  tình hình là có duyên nợ với môn này chắc phải học lại thôi :((
   
 8. cutelevis_tma

  cutelevis_tma New Member

  thế chắc bạn là siêu nhân rùi
   
 9. oaihuong

  oaihuong New Member

  ui mình ghét môn này chúa đó............. hic hic lại mất tiền học lại môn này nữa rùi....
   
 10. Ngọc Ngố

  Ngọc Ngố Guest

  omg! chắc em đi chết với môn này :3
   

Chia sẻ trang này