lien he quang cao

Đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng 1930 - 1945 ?

Thảo luận trong 'Đường lối CM ĐCS' bắt đầu bởi tuoitreqn, 31/5/11.

Lượt xem: 34664

 1. tuoitreqn

  tuoitreqn New Member

  Đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng 1930 - 1945 ?

  Bài tiểu luận : Đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảng 1930 - 1945

  Qua 3 nội dung : - hoàn cảnh ra đời đường lối
  - nội dung của đường lối
  - kết quả của việc thực hiện đường lối đấu tranh giành chính quyền
  -Các bạn cố giúp mình với . Thank.
  ----------------------------------------
  Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Quá trình đấu tranh đó đã diễn ra qua 3 cao trào cách mạng, có ý nghĩa như 3 cuộc tổng diễn tập chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh tuy bị đàn áp nặng nề nhưng đã thể hiện rõ vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; xây dựng được đội quân chủ lực của cách mạng, thực hiện được liên minh công nông, lực lượng đông đảo nhất của dân tộc. Cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939 do Đảng lãnh đạo ngay sau khi khôi phục được hệ thống tổ chức của Đảng là một thắng lợi lớn của Đảng. Qua lãnh đạo cuộc đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp rộng lớn kết hợp với hoạt động bí mật, không hợp pháp, Đảng được rèn luyện, trưởng thành, lực lượng quần chúng cách mạng mở rộng và được thử thách. Cao trào giải phóng dân tộc dẫn tới Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (1939-1945). Đó là quá trình đấu tranh cách mạng vô cùng khó khăn, gian khổ với những hy sinh to lớn của Đảng và dân tộc ta. Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng ta đã trưởng thành và phát triển về mọi mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức; về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến không ngừng được bổ sung và làm rõ hơn, đặt nhiệm vụ chống đế quốc giải phóng dân tộc lên hàng đầu; vận dụng đúng đắn và có sự phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng ở thuộc địa.  Qua thực tiễn 15 năm lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, Đảng và nhân dân ta đã đặt ra và giải quyết thành công nhiều vấn đề, nhiều mối quan hệ cơ bản trong đường lối chiến lược và sách lược, bảo đảm cho phong trào cách mạng phát triển đúng hướng, phát huy được sức mạnh của cả dân tộc, đó là: Quan hệ giữa nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, giữa mục tiêu dân tộc và mục tiêu dân chủ, giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp; quan hệ giữa các mục tiêu chiến lược lâu dài và mục tiêu cụ thể trước mắt, giữa giành thắng lợi từng bước, khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn; quan hệ giữa chiến lược và sách lược, phương pháp cách mạng, sử dụng đúng đắn các hình thức, phương pháp đấu tranh phù hợp với từng điều kiện lịch sử cụ thể; quan hệ giữa Đảng và nhân dân, giữa xây dựng Đảng và xây dựng phát triển lực lượng cách mạng của quần chúng được tập hợp trong Mặt trận dân tộc thống nhất; quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa xây dựng lực lượng cách mạng, phát huy sức mạnh bên trong, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, độc lập, tự chủ và sáng tạo với tranh thủ những điều kiện và thời cơ thuận lợi do tình hình quốc tế đem lại; quan hệ giữa chủ động chớp thời cơ và đẩy lùi nguy cơ, tổ chức và sử dụng các lực lượng cách mạng...  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát-xít Nhật, xóa bỏ chế độ thực dân và phong kiến, lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở châu Á, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự kiện quan trọng to lớn trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong và ngoài Mặt trận Việt Minh, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi. Người nhấn mạnh: Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc.

  Link Tải bài luận đầy đủ

  Ấn Skip ads hiện link để tải nhé
   
 2. thuyduong191290

  thuyduong191290 New Member

  sao minh tai theo duong link ma k dc ak.ban giup minh vs

  bai tieu luan duong loi dau tranh gianh chinh quyen 1930-1945 ay'
   
 3. sdcsdc

  sdcsdc New Member

  dkm xao lol ah`
   

Chia sẻ trang này