quang cao
lien he quang cao

Bài tập - Bài giải Kế toán tài chính

Thảo luận trong 'KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN' bắt đầu bởi sky_of_love612, 19/9/08.

Lượt xem: 153224

 1. sky_of_love612

  sky_of_love612 New Member

  bai tap ke toan tai chinh, bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp, bài tập kế toán tài chính có đáp án, bai tap ke toan tai chinh 1 2 3

  Bài số 1: Kế Toán vật liệu, công cụ dụng cụ
  Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau ( 1000 đ).
  1. Thu mua vật liệu chính nhập kho ,chưa trả tiền cho công ty X. Giá mua ghi trên hóa đơn ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Chi phí thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).
  2. Mua nguyên vật liệu của công ty K , trị giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10%) : 363.000 Hàng đã kiểm nhận , nhập kho đủ.
  3. Phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.
  4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy dụng cụ với công ty Y ,trị giá trao đổi ( cả thuế GTGT 10% ) 66.000. Biết giá vốn thành phẩm xuất kho 45.000. Thành phẩm đã bàn giao , dụng cụ đã kiểm nhận , nhập kho đủ.
  5. Dùng tiền mặt mua một số vật liệu phụ của công ty Z theo tổng giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10% ) là 55.000.
  6. Trả toàn bộ tiền mua vật liệu ở nghiệp vụ 1 bằng tiền gửi ngân hàng sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 1%.
  7. Xuất kho vật liệu phụ kém phẩm chất trả lại cho công ty K theo trị giá thanh toán 77.000. ( trong đó có cả thuế GTGT 7.000 ). Công ty K chấp nhận trừ vào số tiền hàng còn nợ.
  8. Xuất tiền mặt tạm ứng cho cán bộ đi thu mua nguyên vật liệu : 3.000.

  Yêu cầu:
  1. Định khoản các nghiệp vụ nói trên .
  2. Hãy định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp .

  Giải
  1. Định khoản các nghiệp vụ nêu trên.
  1a)
  Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000
  Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000
  -Có TK 331 ( X) : 440.000
  1b)
  Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000
  Nợ TK 133 ( 1331) : 2.000
  -Có TK 112 : 4.200
  2.) Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000
  Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000
  Có TK 331 (X): 363.000
  3.)
  Nợ TK 152 ( PL) : 5.000
  -Có TK 711: 5.000
  4a)
  Nợ TK 632 : 45.000
  -Có TK 155: 45.000
  4b)
  Nợ TK 131 (Y) : 66.000
  -Có TK 511: 60.000
  -Có TK 3331( 33311): 6.000
  4c)
  Nợ TK 153 ( 1531): 60.000
  Nợ TK 133 ( 1331): 6.000
  -Có TK 131 (Y) : 66.000
  5a)
  Nợ TK 152 ( VLP): 50.000
  Nợ TK 133 ( 1331): 5.000
  -Có TK 331 (Z) : 55.000
  5b)
  Nợ TK 331 ( Z) : 55.000
  -Có TK 111: 55.000
  6)
  Nợ TK 331 (X) : 440.000
  -Có TK 515 : 4.400
  -Có TK 112 : 435.600
  7)
  Nợ TK 331 (K) : 77.000
  -Có TK 133(1331): 7.000
  -Có TK 152 (VLP): 70.000
  8)
  Nợ TK 141 : 3.000
  -Có TK 111 : 3.000
  2. Định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp .

  1a)
  Nợ TK 152 ( VLC) : 440.000
  -Có TK 331(X): 440.000
  1b)
  Nợ TK 152 (VLC) : 4.200
  -Có TK 112 : 4.200
  2)
  Nợ TK 152 ( VLP) : 363.000
  -Có TK 331 ( X) : 363.000
  3)
  Nợ TK 152 ( PL) : 5.000
  -Có TK 711: 5.000
  4a)
  Nợ TK 632 : 45.000
  - Có TK 155 : 45.000
  4b)
  Nợ TK 131 ( Y): 66.000
  -Có TK 511: 66.000
  4c)
  Nợ TK 153 ( 1531): 66.000
  -Có TK 131 ( Y): 66.000
  5a)
  Nợ TK 152 ( VLP) : 55.000
  -Có TK 331( Z) : 55.000
  5b)
  Nợ TK 331 ( Z ) : 55.000
  -Có TK 111: 55.000
  6)
  Nợ TK 331 ( X): 440.000
  -Có TK 515: 4.400
  -Có TK 112 : 435.600
  7)
  Nợ TK 331 ( K): 77.000
  -Có TK 152 ( VLP) : 77.000
  8)
  Nợ TK 141 : 3.000
  -Có TK 111 : 3.000


  Bài 2: Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư


  Có tài liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đồng ):
  1. Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của công ty V bằng một TSCĐ dùng cho sản xuất theo giá thỏa thuận như sau :
  - Nhà xưởng sản xuất : 300.000 , thờ gian sử dụng 10 năm:
  - Thiết bị sản xuất : 360.000, thời gian sử dụng 5 năm.
  - Bằng sáng chế : 600.000, thời gian khai thác 5 năm.
  2. Ngày 10, tiến hành mua một dây chuyền sản xuất của công ty K dùng cho phân xưởng sản xuất .Giá mua phải trả theo hóa đơn ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong đó : giá trị hữu hình của thiết bị sản xuất 315.000 ( khấu hao trong 8 năm ); giá trị vô hình của công nghệ chuyển giao 110.880 ( khấu hao trong 4 năm ). Chi phí lắp đặt chạy thử thiết bị đã chi bằng tiền tạm ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Tiền mua Công ty đã thanh toán bằng tiền vay dài hạn 50%. Còn lại thanh toán bằng chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư phát triển.
  3. Ngày 13, Công ty tiến hành thuê ngắn hạn của công ty M một thiết bị dùng cho bộ phận bán hàng. Giá trị TSCĐ thuê 240.000. Thời gian thuê đến hết tháng 10/N. Tiền thuê đã trả toàn bộ ( kể cả thuế GTGT 10% ) bằng tiền vay ngắn hạn 16.500.
  4. Ngày 16, phát sinh các nghiệp vụ :
  - Thanh lý một nhà kho của phân xưởng sản xuất , đã khấu hao hết từ tháng 5 /N., nguyên giá 48.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 12%. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt 5.000, phế liệu thu hồi nhập kho 10.000.
  - Gửi một thiết bị sản xuất đi tham gia liên kết dài hạn với Công ty B , nguyên giá 300.000 ; giá trị hao mòn lũy kế 55.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%. Giá trị vốn góp được Công ty B ghi nhận là 320.000, tương ứng 21% quyền kiểm soát.
  5. Ngày 19 , mua một thiết bị quản lý sự dụng cho văn phòng Công ty. Giá mua ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, đã trả bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển , bốc dỡ , lắp đặt đã chi bằng tiền mặt 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ là 15 % và thiết bị đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh..
  6. Ngày 22, nghiệm thu nhà văn phòng quản lý do bộ phận XDCB bàn giao. Giá quyết toán của ngôi nhà là 1.000.800, vốn xây dựng công trình là nguồn vốn đầu tư XDCB. Thời gian tính khấu hao 20 năm.
  7. Ngày 25, tiến hành nghiệm thu công trình sửa chữa nâng cấp một quầy hàng của bộ phận bán hàng bằng nguồn vốn khấu hao. Chi phí sửa chữa nâng cấp thuê ngoài chưa trả cho công ty V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự kiến sau khi sửa chữa xong , TSCĐ này sẽ sử dụng trong vòng 5 năm nữa. Được biết nguyên giá TSCĐ trước khi sửa chữa là 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%.
  8. Ngày 28, tiến hành nghiệm thu một thiết bị sản xuất thuê ngoài sửa chữa lớn đã hoàn thành, bàn giao cho bộ phận sử dụng. Chi phí sửa chữa lớn thuê ngoài chưa trả cho công ty W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết DN đã trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch của thiết bị này là 50.000.

  Yêu cầu:
  1. Định khoản các nghiệp vụ nêu trên
  2. Xác định mức khấu hao tăng, giảm theo từng bộ phận trong tháng 6/N, biết DN tính khấu hao theo ngày và tháng 6/N có 30 ngày.
  3. Xác định mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N biết:
  -Tháng 5/N không có biến động tăng giảm TSCĐ
  - Mức khấu hao TSCĐ đã trích trong tháng 5/N ở bộ phận sản xuất : 30.000, bán hàng 7.000, quản lý DN 10.000.
  4. Giả sử tháng 7/N không có biến động về TSCĐ . Hãy xác định mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 7 ở từng bộ phận.
  Giải
  1.Định khoản các nghiệp vụ nêu trên:

  1)
  Nợ TK 211: 660.000
  -2111: 300.000
  -2112 : 360.00
  Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000
  -Có TK 411 (V): 1.260.000
  2a)
  Nợ TK 211( 2112) : 300.000
  Nợ TK 213( 2138) : 105.600
  Nợ TK 133( 1332) : 20.280
  -Có TK 331( K) : 425.880
  2b)
  Nợ TK 331( K) : 425.880
  -Có TK 341: 212.940
  -Có TK 112: 212.940
  2c)
  Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000
  Nợ TK 133( 1332) : 600
  -Có TK 141 : 12.600
  2d)
  Nợ TK 414 : 204.660
  -Có TK 411: 204.600
  3a)
  Nợ TK 001 : 240.000
  3b)
  Nợ TK 641 ( 6417): 15.000
  Nợ TK 133( 1331) : 1.500
  -Có TK 311 : 16.500
  4a)
  Nợ TK 214( 2141) : 48.00
  -Có TK 211 ( 2112): 48.000
  4b)
  Nợ TK 811: 5.000
  -Có TK 111: 5.000
  4c)
  Nợ TK 152( phế liệu) : 10.000
  -Có TK 711: 10.000
  Nợ TK 223 (B): 320.000
  Nợ TK 214( 2141) : 55.000
  -Có TK 711: 75.000
  -Có TK 211( 2112): 300.000
  5a)
  Nợ TK 211( 2114) : 300.000
  Nợ TK 133( 1332) : 15.000
  -Có TK 112: 315.000
  5b)
  Nợ TK 211( 2114): 2.000
  Nợ TK 133 ( 1332) : 100
  -Có TK 111: 2.100
  6a)
  Nợ TK 211(2111) : 1.000.800
  -Có TK 241( 2412) : 1.000.800
  6b)
  Nợ TK 441: 1.000.800
  -Có TK 411 : 1.000.800
  7a)
  Nợ TK 241( 2413) : 180.000
  Nợ TK 133( 1332): 9.000
  -Có TK 331 ( V) : 189.000
  7b)
  Nợ TK 211( 2111): 180.000
  -Có TK 214(2143): 180.000
  8a)
  Nợ TK 241( 2412) : 54.000
  Nợ TK 133 ( 1331): 2.700
  -Có TK 331 ( W): 56.700
  8b)
  Nợ TK 335: 54.000
  -Có TK 241( 2413): 54.000
  8c)
  Nợ TK 627: 4.000
  -Có TK 335: 4.000
  Yêu cầu 2:
  Mức khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 6/N tại:
  - Bộ phận bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;
  - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761
  - Bộ phận sản xuất : 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/(5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)= 2.000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540 = 18.615
  Mức khấu hao TSCĐ giảm trong tháng 6/N tại:
  - Bộ phận sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250
  - Bộ phận bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500
  Yêu cầu 3:
  Mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N tại:
  - Bộ phận sản xuất : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365
  - Bộ phận bán hàng : 7.000 + 800 – 500 = 7.300
  - Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761
  Yêu cầu 4
  Mức khấu hao tài sản cố định trích trong tháng 7/N:
  - Bộ phận sản xuất : 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500 = 51.450.
  - Bộ phận bán hàng : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 + 4.000 – 2.500 = 8.500
  - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) = 10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945
   
  Last edited by a moderator: 31/1/09
 2. 230888

  230888 New Member

  bai gia rat hay
   
 3. thetaodhtm

  thetaodhtm New Member

  bạn oi cho minh hoi nha. tại sao khi chuyển nguồn ở nghiệp vụ 2 bài 2 lại là 204.660
  Và khi tính khấu hao tăng trong tháng 6 ở bộ phận sản xuất lại nhân với 24.
   
 4. 1989

  1989 New Member

  hix em chua hoc môn này nhưng đọc cũng jống nglý ktoán vậy.c (a) sưu tầm đâu bài tập zậy.mà đây có phải là bài đặc trưng cho từng dạng k??? nếu con c ( a) đưa ra típ hem cho e tham khao. thanks!!!
   
 5. meo ngoc

  meo ngoc New Member

  sao mình vào ô tìm kiếm nhập bài tập kế toán tài chính mà ko tìm đươc.giúp mình với. thank you vinamiu
   
 6. ltdungkt

  ltdungkt New Member

  theo mình thì phải là
  Nợ tk414:202800(210940/1,05)
  Có tk411:202800
   
 7. tommy2005

  tommy2005 New Member

  chuẩn bị làm bài tập môn này rồi nhưng cug chẳng hiểu gì cả
   
 8. 1989

  1989 New Member

  hix nhìn quyển bài tập kế toán tài chính 1 mà hĩa thía , khác xa môn nguyên lý. mà lại còn thêm tỷ giá hối đoái nữa.kỳ này toi thiệt rùi (T_T)
   
 9. chivi_90

  chivi_90 New Member

  bạn ơi cho mình hỏi muốn tìm bài tập và bài giải về nguyên lý kế toán thì vào đâu
   
 10. mrtien789

  mrtien789 New Member

  theo minh thay o bt 1 nghiep vu so 5 nen lam don gian nhu day ne
  Nợ 152 5000
  Nợ 133 500
  Có 111 (Z) 5500
   
 11. nhukhuctinhca

  nhukhuctinhca New Member

  như không hiểu gì
   
 12. Ms Soleil

  Ms Soleil New Member

  thks nha^^ mình đang học môn này, chắc sẽ giúp mình trong khi làm bt ;)
   
 13. gautruc_88

  gautruc_88 New Member

  bạn nào có quyển hướng dẫn làm bài kế toán tài chính thì giúp mình với
   
 14. NguoicuaDang

  NguoicuaDang Member

  Mới động vào bài tập.K0 hiểu gì luôn.Dân KT đã khó nhai, mình dân qtri học VB2 càng chả hiểu gì.Hik.Ai có bài giải các bt phần này k0.Post lên cho a e nhờ
   
 15. le thi huyen trang

  le thi huyen trang New Member

  theo mình nghiệp vụ 5 cũng chỉ cần định khoản là:
  Nợ tk: 152 (vlp ) :50000
  Nợ Tk 133( 1331) :5000
  Có tk :111(1111) : 55000
  bạn định khoản dai dòng wa
   
 16. thuy42i5

  thuy42i5 New Member

  bạn ơi
  cho mình hỏi với
  mình đang học môn này mà chả hiểu gì
  hic
  định khoản cho t nghiệp vụ này với:
  mua nguyên vật liệu theo giá hạch toán 70.000 Giá mua chưa thuế ghi trên hóa đơn 67.000, thuế VAT 10% tiền mua chưa thanh toán cho người bán.
  mình ko hiểu cái chỗ giá hạch toán với giá thực thế lắm.
  vì đề cho số dư một số tài khoản cả giá thực tế và giá hạch toán.
   
 17. caobon

  caobon New Member

  thank nhé! ai có nữa post giùm lên nhé. thank!
   
 18. lehuongtm

  lehuongtm New Member

  :thayghet:
   
 19. latieumy

  latieumy New Member

  Tớ nghĩ là nghiệp vụ 2 phải định khoản thế này. Nợ TK 414 208.800
  Có 411 208.800
   
 20. maihuong86bn

  maihuong86bn New Member

  mình nghĩ chi phí thu mua cho vào TK chi phí chứ nhỉ?
   

Chia sẻ trang này