Dưới đây trích 1 đoạn quy định trong Phần thứ nhất - Chương I - Quy định chung của QĐ 572:

"Điều 9. Kiểm kê tài sản
3. Kiểm kê định kỳ: Cuối niên độ kế toán, trước khi lập báo cáo tài chính năm, các đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án phải kiểm kê quỹ tiền mặt trong két và tài sản, vật chứng của các vụ án bảo quản trong kho. Nếu kết quả kiểm kê có chênh lệch với sổ kế toán thì phải xử lý số chênh lệch đó; nếu thiếu thì phải quy trách nhiệm vật chất để xử lý. Căn cứ vào ý kiến xử lý chênh lệch kết quả kiểm kê, kế toán tiến hành điều chỉnh lại sổ kế toán để đảm bảo cho số liệu trên sổ kế toán khớp đúng với số thực tế."

Còn đây là biên bản mẫu theo Quyết định 09/2007/QĐ-BTP ngày 08/10/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 572/2004/QĐ-BTP:

Đơn vị:................................
Mẫu số C34 - HD

Bộ phận:.............................
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC


ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


BIÊN BảN KIểM KÊ QUỹ

(Dùng cho Đồng Việt Nam)

Số:................

Vào.........giờ........ngày.......tháng...... ...năm 200..............

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà:.............................................. ............................................đại diện kế toán

- Ông/Bà:.............................................. ............................................đại diện thủ quỹ

- Ông/Bà:.............................................. ............................................đại diện .............

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt, kết quả như sau:STT
Diễn giải
Số lượng (tờ)
Số tiền

A
B
1
2

I
Số dư theo sổ quỹ
x


II
Số kiểm kê thực tế
x


1
- Loại tiền 500.000 đ2
- Loại tiền 100.000 đ3
- Loại tiền 50.000 đ4
- Loại tiền 20.000 đ5
- Loại tiền 10.000 đ6
- Loại tiền 5.000 đ7
- Loại tiền 2.000 đ8
- Loại tiền 1.000 đ9
- Loại tiền 500 đ10
- Loại tiền 200 đ11
- Loại tiền 100 đ
Cộng số tiền đã kiểm kê thực tếIII
Chênh lệch (III=I-II)
- Lý do: + Thừa: .................................................. .................................................. ............

+ Thiếu: .................................................. .................................................. ...........

Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:............................................ ..............................................

.................................................. .................................................. .......................................Kế toán trưởng Thủ quỹ Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  • Share