PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm Kinh tế Vi mô k45sao_mai1991
12-22-2009, 08:13 PM
đây là đề cô giáo cho tụi mình làm thử, hi vọng giúp ích cho bà con, chúc bà con thi có kết quả cao


ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ


(Đại học Kinh tế)
Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời
Câu 1: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
A Tăng lên 5% B Tăng lên 20%
C Tăng lên 4,5% D Tất cả đều sai

Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
A Giảm giá, giảm lượng B Tăng giá, giảm lượng
C Giảm giá, tăng lượng D Tăng giá, tăng lượng

Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá phải bằng:
A 20 B 25 C 30 D 50

Câu 4: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A Giá tăng, lượng giảm B Giá giảm, lượng giảm C Giá giảm, lượng tăng D Giá tăng, lượng tăng
Câu 5: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A Giá giảm, lượng tăng B Giá giảm, lượng giảm C Giá tăng, lượng giảm D Giá tăng, lương tăng
Câu 6: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:
A Không đổi B Càng thấp C Không biết được D Càng cao
Câu 7: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
A Tăng giá, tăng lượng B Giảm giá, giảm lượng C Giảm giá, tăng lượng D Tăng giá, giảm lượng

Câu 8: Độ co dãn của cầu theo giá file:///C:/DOCUME%7E1/lET%27sgO%21/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif= - 3 có nghĩa là:
A. Khi giá tăng lên 1% thì lượng cầu giảm đi 3%
B. Khi giá tăng lên 3% thì lượng cầu giảm đi 3%
C. Khi giá tăng lên 1 đơn vị thì lượng cầu giảm đi 3 đơn vị
D. Khi giá giảm đi 1% thì lượng cầu giảm đi 3%
Câu 9: Khi hệ số co dãn của cầu theo thu nhập âm thì hàng hóa đó là:
A. Hàng hóa thứ cấp
B. Hàng hóa thiết yếu
C. Hàng hóa cao cấp
D. Hàng hóa độc lập
Câu 10:
Đường bàng quan có dạng cong lồi về phía gốc tọa độ là do:
A. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần.
B. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần
C. Quy luật hiệu suất sử dụng các yếu tố đầu vào giảm dần
D. Quy luật cung cầu
Câu 11: Độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào:
A. Số lượng người tiêu dùng
B. Thu nhập và giá cả tương đối của các hàng hóa.
C. Giá cả của hàng hóa có liên quan.
D. Hàng hóa đó là thứ cấp hay cao cấp.
Câu 12: Đẳng thức nào dưới đây thể hiện sự tối đa hóa lợi ích đối với hai hàng hóa A và B:
A. MUA/A = MUB/B
B. MUA = MUB
C. MUA/PA = MUB/PB
D. cả B và C

Câu 13: Người tiêu dùng lựa chọn tập hợp hàng hóa tiêu dùng tối ưu khi:
A. Đường bàng quan tiếp xúc với đường ngân sách
B. Độ dốc đường bàng quan bằng độ dốc đường ngân sách
C. Đường bàng quan cắt đường ngân sách
D. Cả ba ý trên đều đúng
Dùng số liệu sau dể trả lời các câu hỏi có liên quan.
Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200
(P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt)
Câu 14: Để tối đa hóa doanh thu thì mức giá bán P phải bằng:
A Tất cả đều sai B 250 C 500 D 100
Câu 15: Mức lợi nhuận cực đại bằng:
A 24.800 B Tất cả đều sai C 50.000 D 88.000
Câu 16: Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng:
A 100 B Tất cả đều sai C 150 D 500
Câu 17: Doanh thu tối đa sẽ bằng
A 150.000 B 250.000 C 125.000 D Tất cả đều sai
Câu 18: Để tối đa hóa doanh thu thì mức sản lượng Q phải bằng:
A 300 B 500 C 250 D Tất cả đều sai
Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000
Câu 19: Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
A 225 B 325 C Cả ba câu đều sai D 555
Câu 20: Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:
A 1.200 B 1.574 C 3.000 D Cả ba câu đều sai
Câu 21: Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
A 250 B Cả ba câu đều sai C 337 D 450
Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500
Câu 22: Hàm chi phí trung bình AC bằng:
A 30Q3-8Q+20+500/Q B 10Q2-8Q+20+500/Q
C 10Q2-4Q+20+500/Q D Cả ba câu đều sai
Câu 23: Hàm chi phí cận biên MC bằng
A 30Q3-8Q+20+500/Q B 30Q2-8Q+20 C Cả ba câu đều sai D 10Q2-4Q+20
Câu 24: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh:
A 250 B 265,67 C Cả ba câu đều sai D 300
Câu 25: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn:
A Cả ba câu đều sai B P=202,55 C P=300 D P=265,67
Câu 26: Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:
A Q=4,14 B Q=20,15
C Q=10,15 D Cả ba câu đều sai
Câu 27: Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:
A Q=20,50 B Q=15,25 C Cả ba câu đều sai D Q=2,99
Câu 28: Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp bằng:
A ∏=100,50 B ∏=2.000 C Cả ba câu đều sai D ∏=846,18
Câu 29: Điểm hòa vốn cũng chính là điểm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có:
A FC=0 B Cả ba câu đều sai C TR=TC D TR=TVC
Câu 30: Mục tiêu tối đa hóa doanh thu cũng chính là mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận khi:
A Cả ba câu đều đúng B TVC=0 C MC=0 D TC=TFC
Câu 31: Nhà độc quyền đang bán 4 đơn vị sản phẩm ở mức giá là 10000 đồng/sản phẩm. Nếu doanh thu biên của đơn vị thứ 5 là 6 ngàn đồng, thì doanh nghiệp bán 5 sản phẩm với mức giá là:
A Tất cả đều sai B 9.200 C 10.000 D 6.000
Câu 32: Nếu doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí cận biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:
A Bằng không B Lớn hơn không C Nhỏ hơn không D Tất cả đều sai

Câu 33: MUx=10; MUy=8; Px=2; Py=1. Để chọn lựa tiêu dùng tối ưu, người tiêu dùng nên:
A Giảm tiêu dùng hàng hóa Y B Không biết được
C Tăng tiêu dùng cho hàng hóa X D Tăng tiêu dùng cho hàng hóa Y

Câu 34: Trong ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất khi:
A Tất cả đều sai B Giá bán bằng biến phí trung bình
C Doanh nghiệp không có lợi nhuận D Doanh nghiệp bị thua lỗ
Câu 35: Khi năng suất trung bình AP giảm, năng suất cận biên MP sẽ:
A Tất cả đều sai B Nhỏ hơn năng suất trung bình
C Lớn hơn năng suất trung bình D Bằng năng suất trung bình
Câu 36: Khi hãng cạnh tranh hoàn hảo có mức giá bằng với AVC min thì
A. Hãng sẽ thua lỗ toàn bộ chi phí cố định dù hãng sản xuất hay không sản xuất.
B. Hãng tiếp tục sản xuất thì phần lỗ thấp hơn chi phí cố định
C. Hãng sẽ quyết định tiếp tục sản xuất
D. Hãng hòa vốn

Câu 37: Hµm s¶n xuÊt Cobb-Douglas file:///C:/DOCUME%7E1/lET%27sgO%21/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif (0 < a, b > 0 vµ g > 0) lµ cã thÓ lµ hµm s¶n xuÊt
a) t¨ng theo quy m« b) gi¶m theo quy m«
c) cè ®Þnh (kh«ng ®æi) theo quy m« d) tÊt c¶ c¸c c©u trªn

Câu 38: Để tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp sẽ chọn sản lượng tại đó có:
A AR=MR B Cả ba câu đều đúng C P=MC D P=MR
Câu 39: AC bằng 6 khi sản xuất 100 sản phẩm. MC luôn không đổi và bằng 2. Vậy TC để sản xuất 70 sản phẩm là:
A Tất cả đều sai B 540 C 140 D 450
Câu 40: Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn là:
A Đường chi phí cận biên MC nằm trên điểm cực tiểu của đường chi phí trung bình
B Đường chi phí cận biên
C Đường chi phí cận biên MC nằm trên điểm cực tiểu của đường chi phí biến đổi trung bình
D Tất cả đều sai
Câu 41: Nếu thỏa dụng biên có xu hướng dương và giảm dần khi gia tăng lượng tiêu dùng thì:
A Tổng độ thỏa dụng sẽ giảm dần B Tổng độ thỏa dụng sẽ tăng nhanh dần
C Tổng độ thỏa dụng sẽ tăng chậm dần D Tổng độ thỏa dụng sẽ không đổi
Câu 42: Nếu doanh nghiệp độc quyền định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí cận biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:
A Bằng không B Nhỏ hơn không C Lớn hơn không D Tất cả đều sai
Câu 43: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm X lên 20%. Kết quả làm doanh thu tăng lên 8%. Vậy Ep của mặt hàng này bằng:
A -1,5 B Tất cả đều sai C -5 D -0,5
Câu 44: Khi doanh nghiệp tăng sản lượng mà làm lợi nhuận giảm,điều này có thể là do:
A Doanh thu biên nhỏ hơn chi phí cận biên B Doanh thu biên bằng chi phí cận biên
C Doanh thu biên lớn hơn chi phí cận biên D Tất cả đều sai
Câu 45: Đường cung đối với ngành lao động phổ thông sẽ:
A. Thoải
B. Dốc
C. Thẳng đứng song song với trục tung
D. Nằm ngang song song với trục hoành
Câu 46: Khi cung và cầu của cùng một sản phẩm tăng lên thì:
A Lượng cân bằng chắc chắn tăng, giá cân bằng không biết chắc
B Lượng cân bằng chắc chắn giảm, giá cân bằng không biết chắc
C Giá cân bằng chắc chắn tăng, lượng cân bằng thì không biết chắc
D Giá cân bằng và lượng cân bằng đều tăng
Câu 47: Người tiêu dùng tiêu dùng 4 sản phẩm thì có tổng thỏa dụng bằng 20, tiêu dùng năm sản phẩm thì tổng thỏa dụng bằng 23. Vậy thỏa dụng biên của sản phẩm thứ 5 bằng:
A 43 B Tất cả đều sai C 1 D 3
Câu 48: Đối với đường cầu tuyến tính, khi trượt dọc xuống dưới theo đường cầu thì:
A Tất cả đều sai B Độ co giãn của cầu theo giá không đổi, nhưng độ dốc của đường cầu thay đổi
C Độ co giãn của cầu theo giá và độ dốc đều thay đổi
D Độ co giãn của cầu theo giá thay đổi, nhưng độ dốc của đường cầu không đổi
Câu 49: Doanh nghiệp hòa vốn khi:
A Tổng doanh thu bằng tổng chi phí B Giá bán bằng chi phí trung bình
C Cả ba câu đều đúng D Lợi nhuận bằng không
Câu 50: Một người cho vay với mức lãi suất i=10%, Sau 5 năm người đó nhận một khoản tiền cả vốn lẫn lãi là 322.102.Số tiền mà người đó cho vay là:
A. 200
B. 150
C. 120
D. 100

sao_mai1991
12-22-2009, 08:14 PM
làm xong tải đáp án về xem bạn nhé^^

gai_hong91
12-22-2009, 09:06 PM
cái này từng up rùi bạn có lòng tốt thì úp cách giải đi chứ tớ ko bt cách làm nè
năn nỉ mà:camon::camon:

ben-sơcua
12-22-2009, 09:13 PM
Thank you..........

starrynight91
12-22-2009, 09:23 PM
Thanks bạn...
Có một số câu giống cái đề mình post...
Đề cô cho làm thử thì chắc là đề thi cũng ntn thôi...
Ngọt:96:

sao_mai1991
12-22-2009, 09:46 PM
tải lun cho nóng.đợi em qua môn này thì vào thank bác sau
ax, không cần thanks hihi nhưng hi vọng nó có giúp được cho bạn

starrynight91
12-22-2009, 09:51 PM
Câu 43 hình như Đ/A của cậu sai thì phải ;))
Một số câu nữa cũng sai thì phải.

sao_mai1991
12-22-2009, 10:31 PM
Câu 43 hình như Đ/A của cậu sai thì phải ;))
bạn ui cái này là của cô giáo gửi cho tớ nên bây h bạn nói sai thì cả nhà thử làm lại xem kq thê nào nhá

nomatter_1211
12-26-2009, 06:38 PM
bạn ui cái này là của cô giáo gửi cho tớ nên bây h bạn nói sai thì cả nhà thử làm lại xem kq thê nào nhá
Bác ơi em tính ra -0.5 ạ bác xiem có sai ko nhé:camon:
CÓ TR = P*Q
MÀ TR' = 1.08*TR
=> P'*Q' = TR + 0.08TR
=> 1.2P*Q' = 1.08P*Q
=> Q' = 0.9 Q


MÀ Ed = Q'-Q/P'-P
=> Ed = -0.1/0.2 = -0.5

END!:pu569187:

nomatter_1211
12-26-2009, 06:57 PM
Đề này tui lớp mình cũng có nhưng ko có đáp án. Bạn post đáp an luôn giùm mình đi. Mình chỉ cần mỗi đáp an thui
SẠc :botay: đáp án trong file attact ấy ;)) đao về mà xiem rùi có thắc mắc thì lên đây trao đổi nào :beach:

Mềnh thấy đề này tương đối phù hợp với mình ;;) ko như cái đề mua ngoài cổng trg :( làm xog mún tự tử lun :((

ZajKill
12-26-2009, 07:23 PM
Câu 43 đáp án đúng đó mình tính ra -0,555....

nomatter_1211
12-26-2009, 08:27 PM
Câu 43 đáp án đúng đó mình tính ra -0,555....
giải thế lào thế :(

sorry . câu số 13 đã sai : SGK viết rẰng : " VẬY, ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CỦA NG

TIÊU DÙNG LÀ : ĐỘ DỐC ĐƯỜNG NGÂN SÁCH =ĐỘ DỐC ĐƯỜNG BÀNG

QUAN "

SGK TRANG 76 DÒNG 1 VS 2 TỪ DƯỚI LÊN :beach:

shotgun09
12-26-2009, 08:44 PM
Bác ơi em tính ra -0.5 ạ bác xiem có sai ko nhé:camon:
CÓ TR = P*Q
MÀ TR' = 1.08*TR
=> P'*Q' = TR + 0.08TR
=> 1.2P*Q' = 1.08P*Q
=> Q' = 0.9 Q


MÀ Ed = Q'-Q/P'-P
=> Ed = -0.1/0.2 = -0.5

END!:pu569187:
mình chưa xem da nhưng thấy bạn bảo vậy nên mình tính ra cũng ra Edp= -0,5 nhưng làm cách khác. gần giống kiểu của bạn :)
cắhc đáp án có vấn đề

nomatter_1211
12-26-2009, 08:46 PM
mình chưa xem da nhưng thấy bạn bảo vậy nên mình tính ra cũng ra Edp= -0,5 nhưng làm cách khác. gần giống kiểu của bạn :)
cắhc đáp án có vấn đề
Hự! có tên giống mềnh nữa ồi :camon: thế bạn làm luôn đi , rùi thấy sai thì pm
PS câu 13 có đúng như t nói ko :-/

shotgun09
12-26-2009, 09:06 PM
Hự! có tên giống mềnh nữa ồi :camon: thế bạn làm luôn đi , rùi thấy sai thì pm
PS câu 13 có đúng như t nói ko :-/
tên j cơ. cậu bjk tên t á :)
câu 13 kiểu j ý. đây nhé : khi đường bàng quan tiếp xúc với đường ngân sách thì độ dốc đườg bàng quan bằng độ dốc đường ngân sách . nên đáp án A và B tương tự nhau
nhưng theo tớ thì câu A đúng vì khi giảng thì cô giáo có nói là điểm lựa chọn tiêu dùg tối ưu là điểm tiếp xúc của đường bàng quan xa gốc tọa độ nhất với đừơgn ngân sach, từ đó mới suy ra độ dốc đường bàng quan = độ dốc đườg ngân sáhc :)

starrynight91
12-26-2009, 09:11 PM
Theo iem nhiều câu đáp án có vấn đề.

sao_mai1991
12-26-2009, 09:23 PM
Theo iem nhiều câu đáp án có vấn đề.
bạn ui mình cũng đang bắt đầu làm rồi cũng có nhiều câu thắc mắc mình đang hỏi cô giáo nếu có chỗ nào thay đổi mình sẽ up lại để các bạn xem nhá
thanks vì đã có ý kiến đóng góp
chắc là do lỗi kĩ thuật hoặc gì đấy nếu có sai sót gì sẽ nói rõ sau nhá
còn đề này là đề chuẩn đấy

à tiện thể có bạn nào bít giải các câu từ 19-21 thì bày anh em với nhá, mình chẳng biết làm mấy câu ấy
hic hic

Alan
12-26-2009, 09:26 PM
Lại vẫn là cái đề này à? Post 1 lần rồi mà. Hix. Ko có đề mới à:admindepdzai:

starrynight91
12-26-2009, 09:31 PM
bạn ui mình cũng đang bắt đầu làm rồi cũng có nhiều câu thắc mắc mình đang hỏi cô giáo nếu có chỗ nào thay đổi mình sẽ up lại để các bạn xem nhá
thanks vì đã có ý kiến đóng góp
chắc là do lỗi kĩ thuật hoặc gì đấy nếu có sai sót gì sẽ nói rõ sau nhá
còn đề này là đề chuẩn đấy
Uhm
Đề này phần lớn là giống cái đề của UEH. Nhưng những câu mà trường mình kô học thì cô giáo đã bỏ đi và thay vào một số câu rất hay. Còn đáp án thì bạn kiểm tra hộ tớ những câu : 2,13, 20, 25, 27, 32, 43, 49. Theo tớ hình như là kô đúng thì phair

nomatter_1211
12-26-2009, 10:10 PM
tên j cơ. cậu bjk tên t á :)
câu 13 kiểu j ý. đây nhé : khi đường bàng quan tiếp xúc với đường ngân sách thì độ dốc đườg bàng quan bằng độ dốc đường ngân sách . nên đáp án A và B tương tự nhau
nhưng theo tớ thì câu A đúng vì khi giảng thì cô giáo có nói là điểm lựa chọn tiêu dùg tối ưu là điểm tiếp xúc của đường bàng quan xa gốc tọa độ nhất với đừơgn ngân sach, từ đó mới suy ra độ dốc đường bàng quan = độ dốc đườg ngân sáhc :)
ko ý t là có thêm 1 ng cùng ý kiến là đáp án câu ấy sai ;))
sạc kiến thức vít linh tinh thế :nhaovomq9: thế lày đi thi thì có mà chít à :( ( cô thì bảo suy ra dc cái ấy , sách thì kiu là có lun :(( )
theo t thì cứ lấy SGK làm quy chuẩn đi , đi thi nếu có cái sai thì còn bảo là do sách , lúc ý mà đổ cho cô giáo thì có mà loạn mất :pu152724:


Uhm
Đề này phần lớn là giống cái đề của UEH. Nhưng những câu mà trường mình kô học thì cô giáo đã bỏ đi và thay vào một số câu rất hay. Còn đáp án thì bạn kiểm tra hộ tớ những câu : 2,13, 20, 25, 27, 32, 43, 49. Theo tớ hình như là kô đúng thì phair
đã xiem xét
Câu 2 : Iem tính ra là -1 : Tối đa rùi mà :( giảm làm chi nữa:bcl:
Câu 13 : Đã lói ở trên , chả bít thế lào mà lần ;))
Câu 19~ 21 :starrynight91 giải hộ với . chả bít làm :DauHang::DauHang:
Câu 25 : Hih` như là A ( = 264.665#-o)
Câu 27 : C đúng mờ (2.992227968)
Câu 32 : C : sgk
Câu 43 : -0.5 đã giải ở trên bạn xiem có oki ko nhé :camon:
Câu 49 : Tớ nghĩ là C :bcl:
PS HỰ !!!! gét cái thể loại " tất cả đúng vs tất cả sai ":khi1a: thi có bao h có thể loai lày đâu :thayghet:

starrynight91
12-27-2009, 02:37 AM
ko ý t là có thêm 1 ng cùng ý kiến là đáp án câu ấy sai ;))
sạc kiến thức vít linh tinh thế :nhaovomq9: thế lày đi thi thì có mà chít à :( ( cô thì bảo suy ra dc cái ấy , sách thì kiu là có lun :(( )
theo t thì cứ lấy SGK làm quy chuẩn đi , đi thi nếu có cái sai thì còn bảo là do sách , lúc ý mà đổ cho cô giáo thì có mà loạn mất :pu152724:


đã xiem xét
Câu 2 : Iem tính ra là -1 : Tối đa rùi mà :( giảm làm chi nữa:bcl:
Câu 13 : Đã lói ở trên , chả bít thế lào mà lần ;))
Câu 19~ 21 :starrynight91 giải hộ với . chả bít làm :DauHang::DauHang:
Câu 25 : Hih` như là A ( = 264.665#-o)
Câu 27 : C đúng mờ (2.992227968)
Câu 32 : C : sgk
Câu 43 : -0.5 đã giải ở trên bạn xiem có oki ko nhé :camon:
Câu 49 : Tớ nghĩ là C :bcl:
PS HỰ !!!! gét cái thể loại " tất cả đúng vs tất cả sai ":khi1a: thi có bao h có thể loai lày đâu :thayghet:
2 : Giảm giá tăng lượng.
19~21 : Thì cứ giải như thường. từ MPk, MPl tìm ra quan hệ giữa K, L rồi thay vào hàm SX. Được số hơi lẻ. Nhưng câu 20 là gần bằng 1574 thì phải.
25. Nhìn lộn :D
27. ẻo cái đấy mà kô quy tròn đc thành 2,99 à :D
43. -0.5. cách giải thì từ CT mà ra
32: Đáp án của bạn ý đúng oy. Mình nhìn lộn với đề của câu 42. Haizzz
49. thì chắc chắn là C òy

nomatter_1211
12-27-2009, 10:49 AM
2 : Giảm giá tăng lượng.
19~21 : Thì cứ giải như thường. từ MPk, MPl tìm ra quan hệ giữa K, L rồi thay vào hàm SX. Được số hơi lẻ. Nhưng câu 20 là gần bằng 1574 thì phải.
25. Nhìn lộn :D
27. ẻo cái đấy mà kô quy tròn đc thành 2,99 à :D
43. -0.5. cách giải thì từ CT mà ra
32: Đáp án của bạn ý đúng oy. Mình nhìn lộn với đề của câu 42. Haizzz
49. thì chắc chắn là C òy
Hự để cái đề trong điện thoại đọc => nó cho mấy cái dấu mũ xuống như số bình thường => chả hiểu j` , SR đã duyệt 19~21
Nhưng sao câu 2 lại là C nhể

starrynight91
12-27-2009, 11:12 AM
Hự để cái đề trong điện thoại đọc => nó cho mấy cái dấu mũ xuống như số bình thường => chả hiểu j` , SR đã duyệt 19~21
Nhưng sao câu 2 lại là C nhể
Bạn vẽ cái đồ thị ra. Doanh thu MAX là ở trung điểm đường cầu.Theo tớ những bài ntn thì giá & lượng thay đổi như thế nào để về đc trung điểm là ok. Ở câu này P = 0 thì Q = 100 ; Q= 0 thì P = 50. ; Tại mức giá P = 40 thì Q = 20. => P phải giảm, Q phải tăng ( TR MAX khi Q = 50, P= 25)

nomatter_1211
12-27-2009, 11:47 AM
Bạn vẽ cái đồ thị ra. Doanh thu MAX là ở trung điểm đường cầu.Theo tớ những bài ntn thì giá & lượng thay đổi như thế nào để về đc trung điểm là ok. Ở câu này P = 0 thì Q = 100 ; Q= 0 thì P = 50. ; Tại mức giá P = 40 thì Q = 20. => P phải giảm, Q phải tăng ( TR MAX khi Q = 50, P= 25)
HỰ !!! hum nay tậu thêm dc cách giải mới ( trc h chả bít làm kiểu nì ):camon:

sao_mai1991
12-27-2009, 06:08 PM
Hự để cái đề trong điện thoại đọc => nó cho mấy cái dấu mũ xuống như số bình thường => chả hiểu j` , SR đã duyệt 19~21
Nhưng sao câu 2 lại là C nhể
ấy đã làm được câu 19-21 chưa, nếu làm được rồi thì up giải len đcuowcj không mấy câu đấy tóe ko có làm đươcm
còn câu 2 là C là đúng oy đó
ta có TR=P*Q
mà Q=100-2P
=>TR=P(100-2P)=>TR'=100-4P
doanh thu tối đa khi TR'=0<=> P=25=> GIÁ GIẢM LƯỢNG TĂNG
TỚ NGHĨ THẾ
HIHI
mà nếu làm được cau 19-21 rồi thì pm cho tó nhé
sao_mai1991
thanks các ấy nhiều lắm

mấy câu 27 với 43 tớ cũng giải được chừng ấy
à với lại do cô giáo trộn đề nên nhiều câu đáp án có thể thất lạc các ấy thông cảm nhé
mà đừng có ấy ấy nhá, tớ lại bị cô mắng, cô bảo không đc đưa lên diễn đàn bình luận mà tớ lỡ đưa mất rồi, với cái đề này cũng nhiều ng up lên chứ bộ
hihi

shotgun09
12-27-2009, 10:06 PM
ấy đã làm được câu 19-21 chưa, nếu làm được rồi thì up giải len đcuowcj không mấy câu đấy tóe ko có làm đươcm
còn câu 2 là C là đúng oy đó
ta có TR=P*Q
mà Q=100-2P
=>TR=P(100-2P)=>TR'=100-4P
doanh thu tối đa khi TR'=0<=> P=25=> GIÁ GIẢM LƯỢNG TĂNG
TỚ NGHĨ THẾ
HIHI
mà nếu làm được cau 19-21 rồi thì pm cho tó nhé
sao_mai1991
thanks các ấy nhiều lắm

mấy câu 27 với 43 tớ cũng giải được chừng ấy
à với lại do cô giáo trộn đề nên nhiều câu đáp án có thể thất lạc các ấy thông cảm nhé
mà đừng có ấy ấy nhá, tớ lại bị cô mắng, cô bảo không đc đưa lên diễn đàn bình luận mà tớ lỡ đưa mất rồi, với cái đề này cũng nhiều ng up lên chứ bộ
hihi
câu 19 -21 làm theo quy tắc tối thiểu hóa chi phí ấy bạn. gần giống quy tắn tối đa hóa lợi ích
có hệ MPL/PL=MPK/PK và pt Qmax=Q
tìm ra mối liên hệ giữa L và K sau đó thế vào pt thứ 2 .bạn thử tính xem có ra kq ko nhé. thằng a tớ mag máy tính đj thi nên lười :) mà cái pt Q=4L0,6 K0,8 có đúng ko nhỉ. nhìn số lộn xọn nó cứ kiểu j ý

sao_mai1991
12-27-2009, 10:13 PM
câu 19 -21 làm theo quy tắc tối thiểu hóa chi phí ấy bạn. gần giống quy tắn tối đa hóa lợi ích
có hệ MPL/PL=MPK/PK và pt Qmax=Q
tìm ra mối liên hệ giữa L và K sau đó thế vào pt thứ 2 .bạn thử tính xem có ra kq ko nhé. thằng a tớ mag máy tính đj thi nên lười :) mà cái pt Q=4L0,6 K0,8 có đúng ko nhỉ. nhìn số lộn xọn nó cứ kiểu j ý
thanks bạn nhiều nha, nhưng...vẫn chưa hiểu lắm
hic hic:pu152724::pu152724:
pt đó đúng đó

starrynight91
12-28-2009, 12:46 AM
thanks bạn nhiều nha, nhưng...vẫn chưa hiểu lắm
hic hic:pu152724::pu152724:
pt đó đúng đó
Cái mủ chả ảnh hưởng gì đến cách làm. Cứ làm như thường chỉ có đoạn sau số nó lẻ. Như bạn kia nói : từ MPk, MPl và Pl, Pk tìm quan hệ giữa K, L. sau đó thay vào Qmax.

shotgun09
12-28-2009, 03:13 PM
thanks bạn nhiều nha, nhưng...vẫn chưa hiểu lắm
hic hic:pu152724::pu152724:
pt đó đúng đó
cái lựa chọn sx tối thiểu pt giống y cái lựa chọn tiêu dùng tối ưu. khác mỗi kí hiệu. nhìn cái pt nó kiểu j ý :(
thằng anh t cầm máy tính + lười= ko thể tính ra số cụ thể . bạn thông cảm :)

sao_mai1991
12-28-2009, 05:41 PM
cái lựa chọn sx tối thiểu pt giống y cái lựa chọn tiêu dùng tối ưu. khác mỗi kí hiệu. nhìn cái pt nó kiểu j ý :(
thằng anh t cầm máy tính + lười= ko thể tính ra số cụ thể . bạn thông cảm :)
uhm hôm nay hiểu rồi
hihi
nếu ko có mũ thì cũng dễ hiểu mà côgn nhận nó lẻ thât:pu152724:

MJ_l1v3_43v3r
12-29-2009, 12:37 AM
các cậu ơi mấy câu đầu kiến thức ở chương nào vậy :(
đọc sách toàn thấy giảng giải lý thuyết chả hiểu công thức vs cách làm nào là qan trọng để học :((

starlight_tear_171318
12-29-2009, 09:00 AM
[QUOTE=nomatter_1211;501152]Bác ơi em tính ra -0.5 ạ bác xiem có sai ko nhé:camon:
CÓ TR = P*Q
MÀ TR' = 1.08*TR
=> P'*Q' = TR + 0.08TR
=> 1.2P*Q' = 1.08P*Q
=> Q' = 0.9 Q
MÀ Ed = Q'-Q/P'-P
=> Ed = -0.1/0.2 = -0.5

END!:pu569187:
Bạn làm chuẩn rùi đó! he he!:pu433142:

tracies
01-02-2010, 02:01 AM
ấy có lòng tốt post bài lên thì post lun hộ tớ cái đáp án với.ngày ia thi rùi nè.hic.thank trc na

bạn ui post đáp án lên tớ xem với ngày kia thi rùi nè.hichic

sao_mai1991
01-06-2010, 09:24 AM
ấy có lòng tốt post bài lên thì post lun hộ tớ cái đáp án với.ngày ia thi rùi nè.hic.thank trc na

bạn ui post đáp án lên tớ xem với ngày kia thi rùi nè.hichic
đáp án có trong file đính kèm oy mà:pu152724::pu152724:

thuyduong2985
01-06-2010, 11:22 PM
trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có ai có ko cho mình xin vơi
s

princess
01-08-2010, 05:08 PM
mình cũng ra -0,5 . Bạn nào biết làm câu 1, 19,20,21 không? làm giúp mình với.:camon:
Nhiều đáp án" cả 3 cầu đều sai" thế này. Đi thi cũng thế chắc mất hết cả tự tin.

bigcake
01-09-2010, 05:59 PM
bạn ơi, đề trên có nhìu câu trùng với đề thi ko??? mà thấy bảo là thi 1 đề nhưng chỉ tráo các câu lẫn lộn thui à :D

sao_mai1991
01-10-2010, 10:28 AM
bạn ơi, đề trên có nhìu câu trùng với đề thi ko??? mà thấy bảo là thi 1 đề nhưng chỉ tráo các câu lẫn lộn thui à :D
nói thật có một số câu trùng đấy
đi thi giống đề nhau, trắc nghiệm mờ

tuyet_hong
04-14-2010, 08:46 AM
có đáp án sai hay sao á, bạn có thế post lại được chứ,cám ơn he

junjun_9x
05-09-2010, 02:59 PM
tải đáp án về nhưng ko xem đc tại cái.zip...hjc

OngGiaKhongMangDep
08-15-2010, 12:37 AM
cám ơn bạn nhiều

candy:x
12-14-2010, 10:26 PM
hum trc cô giáo vừa cho cái câu 1 lèm thử? hí..hóa ra là đề của năm ngoái...thanks nhoa

Thuong0812bt
05-04-2012, 01:28 PM
Tải đáp án trang nào zậy ta?
Post bài qua điện thoại

Thuong0812bt
05-04-2012, 01:30 PM
Làm ơn up đáp án lên lun đj nha mj pan! Tảj zê fjle zip xem kug hk đc! Làm ơn nha, kam ơn mj pan nhju!:-)
Post bài qua điện thoại

blue_star_1003
12-21-2012, 11:18 PM
anh chị ơi câu 24, 25 làm thế nào ạ. anh chị giúp e với =((

choet
12-23-2012, 04:28 PM
cho mình hỏi xem đáp án ở đâu vậy